Bij Solvenius hechten wij grote waarde aan het vertrouwen dat onze klanten en leveranciers in ons stellen, die door hen verzamelde persoonsgegevens aan ons verstrekken en door ons laten verwerken. Een correcte verwerking en zo optimaal mogelijke bescherming van deze persoonsgegevens is een van onze hoogste prioriteiten.

Privacygedragsregels :

 1. De verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend op basis van een overeenkomst tussen Solvenius en onze opdrachtgevers worden verricht of op basis van een wet of andere bindende regelgeving, EU dan wel nationaal. (art. 28 lid 3 AVG).
 1. Solvenius zal persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van onze
  opdrachtgevers, in hun capaciteit als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken, tenzij een wet of andere bindende regelgeving (EU dan wel nationaal) ons tot een (andere) verwerking verplicht. In een dergelijk geval zullen wij onze opdrachtgevers voorafgaand aan de verwerking hiervan op de hoogte brengen tenzij die betreffende wet- of regelgeving ons dit verbiedt. In de schriftelijke instructies van onze opdrachtgevers is in elk geval het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen en de rechten en plichten van onze opdrachtgevers in hun capaciteit als verwerkingsverantwoordelijke, omschreven. (art. 28 lid 3, lid 3 sub a AVG).
 1. Solvenius zal persoonsgegevens niet openbaren of beschikbaar maken voor andere doelstellingen dan aangegeven in de verwerkingsovereenkomsten tussen ons en onze opdrachtgevers in hun capaciteit als verwerkingsverantwoordelijke, of op basis van een wet of andere bindende regelgeving, EU dan wel nationaal (art. 28 lid 3 sub b AVG).
 1. Solvenius treft bij de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met wat technisch mogelijk is, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen risico’s zoals verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde veranderingen en ongeoorloofde terbeschikkingstelling (art. 28 lid 3 sub c, art. 32 AVG).
 1. Solvenius zal actief informatie verschaffen met betrekking tot de eigen vestigingslocatie alsmede de vestigingslocaties van door ons aangestelde verwerkers en de reden waarom wij persoonsgegevens verwerken.
 1. Solvenius verleent zonder onredelijke vertraging volledige medewerking aan verzoeken
  van iedere persoon tot informatie welke persoonsgegevens wij van hem/haar hebben, die ons via onze opdrachtgevers, in hun capaciteit als verwerkingsverantwoordelijke, bereiken. De betreffende persoonsgegevens zullen feitelijk en in een duidelijk leesbare vorm ter beschikking worden gesteld aan onze opdrachtgevers; indien aan dit verzoek niet kan worden meegewerkt zullen wij de reden hiervan vermelden. Ook zal volledige medewerking worden verleend aan succesvolle verzoeken tot rectificatie en wissing van persoonsgegevens, beperking van de verwerking van persoonsgegevens en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. (art. 28 lid 3 sub e AVG).
 1. Solvenius draagt er zorg voor op elk moment in staat te zijn verantwoording af te leggen over de wijze waarop wij invulling geven aan onze privacygedragsregels.
 1. Solvenius zal verwerkte persoonsgegevens niet langer opslaan dan voor het doel waarvoor deze gegevens verzameld zijn noodzakelijk is, zoals aangegeven en uiteengezet in de betreffende verwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen ons en onze opdrachtgevers tenzij een op ons van toepassing zijnde wet of andere bindende regelgeving (EU dan wel nationaal) ons tot een afwijkende bewaartermijn verplicht. In een dergelijk geval zullen wij onze opdrachtgevers voorafgaand aan het aangaan van de verwerkingsovereenkomst hiervan op de hoogte brengen tenzij die betreffende wet- of regelgeving ons dit verbiedt (art. 28 lid 3 sub g AVG).
 1. Solvenius zal na afloop van de verwerkingsovereenkomst alle persoonsgegevens wissen, aan betreffende opdrachtgever terugbezorgen en bestaande kopiëen verwijderen al naar gelang de keuze van de opdrachtgever, tenzij wij op basis van een wet- of regelgeving (EU dan wel nationaal) verplicht zijn deze gegevens te bewaren (art. 28 lid 3 sub g AVG).
 1. Solvenius zal persoonsgegevens niet overdragen aan een land, gebied en/of organisatie buiten de EEA tenzij het betreffende land, gebied en/of organisatie een adequate bescherming garandeert met betrekking tot de rechten en vrijheden van betrokkenen in verband met het verwerken van persoonsgegevens. Deze classificatie zal uitsluitend geschieden op basis van art. 45 lid 1 AVG.
 1. Onze privacy gedragsregels vormen een integraal onderdeel van de Solvenius bedrijfscultuur en wordt door alle medewerkers gerespecteerd en nageleefd.

Vragen?

Heb je vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, stuur dan jouw vraag naar info@solvenius.nl.